Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

University of Lower Silesia

Konkurs Rektora DSW na najlepszą pracę licencjacką. Czekamy na zgłoszenia!

wydrukuj artykuł

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Rektora na najlepszą pracę licencjacką dla absolwentów studiów I stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Laureaci konkursu kontynuują naukę na studiach II stopnia na preferencyjnych warunkach finansowych.


Dolnośląska Szkoła Wyższa ogłasza coroczny Konkurs Rektora dla absolwentów studiów I stopnia kontynuujących naukę na studiach II stopnia.

W konkursie uczestniczyć mogą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy spełnią określone w regulaminie warunki:
- kontynuują naukę na II stopniu bezpośrednio po ukończeniu w DSW studiów pierwszego stopnia,
- złożyli egzamin dyplomowy w terminie do 30 września
- praca dyplomowa otrzymała wyróżnienie.

Komisja dyplomowa informuje studenta, który otrzymał wyróżnienia z pracy dyplomowej o możliwości wzięcia udziału w konkursie i przekazuje stosowne zaświadczenie (wzór A).

Udział w konkursie wymaga złożenia przez kandydata w sekretariacie instytutu egzemplarza pracy i wniosku zgłoszeniowego w terminie do 7 października (wzór B pobierany w Instytucie lub ze strony internetowej DSW). Oceny pracy dyplomowej dokonują powołane przez Dziekanów Wydziałowe Komisje Konkursowe, w skład których wchodzą nie mniej niż 3 osoby wskazane przez Dziekana.

Ocena odbywa się w oparciu o kryteria określone w regulaminie w pkt. 4, m.in. oryginalność koncepcji, trafność doboru literatury przedmiotu, umiejętność polemiki i interpretacji cytowanych poglądów, wykorzystanie wiedzy nabytej w toku studiów, poprawność wniosków i uogólnień, wartość praktyczna, forma edytorska lub inne, wskazane przez Rady Wydziałów.

Wydziałowe Komisje Konkursowe przygotowują listy rankingowe kandydatów i przekazują je Rektorowi w terminie do 14 października. Rektor w terminie do 7 dni wskazuje laureatów i przekazuje informacje Dziekanom. Dziekani zawiadamiają laureatów konkursu, a pełną listę zamieszczają na stronie internetowej.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Rektora na najlepszą pracę licencjacką zawarte są w REGULAMINIE ). Wzory wniosków i formularzy w załącznikach.


 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE REKTORA NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ